Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola internátna
  M.R.Štefánika 323/1, 914 01 Trenčianska Teplá
 • kancelária ekonómky školy,vedúcej školskej jedálne, mzdovej účtovníčky:
  +421 32 65 914 64
  email: szsitt@verejne.org

  riaditeľka školy:
  +421 904 263 724 Mgr. Eva Ševčíková
  email: evase6@gmail.com

Nedeľa 7. 3. 2021

KUPREV

KUPREV – primárny preventívny individuálny program

Program KUPREV je určený pre: deti od 4 rokov do nástupu povinnej školskej dochádzky. Plošné využitie pre mentálne znevýhodnené deti, úspešné používaný u dysfatických, autistických detí a samozrejme aj u detí s ADHD/ADD. Pracuje sa individuálne s dieťaťom a zákonným zástupcom po zakúpení pracovného zošitu KUPREV. Pre viac informácií informovať Mgr. Máriu Šulhánkovú tr. učiteľku I.C. Realizácia programu v čase:

Utorok: 11,50 hod. – 12,35 hod

              12,50 hod – 13,40 hod.

Streda od 12,50 hod. – 13,40 hod.

Láskavosť je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska.- (Andrej Dermek)

 

V tomto roku je nutné použiť predpísané tlačivá, ktoré sú zverejnené TU, nakoľko iné daňový úrad nebude akceptovať. Ďakujeme za Vašu podporu. 

 

Oznam

 

V súlade s Vyhláškou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zo dňa 04.03.2021 bude Spojená škola internátna zatvorená od 08.03.2021. Zatvorené budú všetky jej organizačné zložky, školská jedáleň a školský internát. Žiakom bude poskytované dištančné vzdelávanie, ktoré je povinné.

 Zákaz prevádzky sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Po prieskume zamestnania zákonných zástupcov detí, žiakov, po vzájomnej komunikácii triednych učiteľov so zákonnými zástupcami, na gremiálnej porade školy bolo 05.03.2021 prerokované a schválené riaditeľkou školy, že od  08.03.2021 za prísnych podmienok budú môcť navštevovať školský klub detí, špeciálnu materskú školu deti, žiaci zákonných zástupcov, ktorí spadajú do výnimky vyhlášky.  Podmienkou pre nástup dieťaťa, žiaka do školského klubu detí, materskej školy  je platný negatívny test alebo PT-PCR testy na Covid 19 oboch zákonných zástupcov (nie starší ako 7 dní),  alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 od všeobecného lekára pre dospelých a súčasne čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia.

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna
  M.R.Štefánika 323/1, 914 01 Trenčianska Teplá
 • kancelária ekonómky školy,vedúcej školskej jedálne, mzdovej účtovníčky:
  +421 32 65 914 64
  email: szsitt@verejne.org

  riaditeľka školy:
  +421 904 263 724 Mgr. Eva Ševčíková
  email: evase6@gmail.com

Fotogaléria